Toimitusehdot

YLEISET TOIMITUSEHDOT MILECTRIA 07/2019

MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

Näissä yleisissä toimitusehdoissa ”Toimittajalla” tarkoitetaan Milectria Group Oy:tä, tai mitä tahansa muuta Milectrian yksikköä, ”Tilauksella” Toimittajan vahvistamaa tilausta, ”Ostajalla” tarkoitetaan yksityistä taikka juridista henkilöä, joka on Tilauksessa määritelty ostajaksi ja ”Tuotteilla” Tilauksen kohteena olevia tuotteita. ”Tarjouksella” tarkoitetaan Toimittajan antamaa kiinteää tarjousta Tuotteiden myymiseksi ja toimittamiseksi Ostajalle. Ostajaa ja Toimittajaa kutsutaan myöhempänä ”Osapuoliksi”. Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Osapuolten väliseen laitteiden kauppaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

TARJOUS

Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin ole ilmoitettu taikka sovittu.

TOIMITUSAIKA

Toimitusehto on vapaasti Toimittajan varastosta Toimittajan rekisteröidystä osoitteesta (Incoterms 2010).

Toimitus katsotaan hyväksytyksi ja vastaanotetuksi, ellei siitä ole reklamoitu 7 päivän kuluessa toimituspäivästä.

Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta.

Toimittajalla on vastaavasti oikeus laskuttaa osatoimituksista.

Mikäli Ostaja ei ole täyttänyt aikaisempia maksuvelvollisuuksiaan, osatoimitusten maksuja tai muita velvollisuuksiaan Toimittajalle, Toimittajalla on oikeus siirtää tai peruuttaa jo hyväksyttyjen Tilausten mukaiset toimitukset.

PAKKAUS

Tuotteet pakataan MILECTRIA:n normaalin käytännön mukaisesti.

Tuotteet on pakattu ja suojattu riittävällä tavalla kuljetusta varten.

Hinnastossa ja Tarjouksessa olevia hintoja sovelletaan pakkaamattomiin Tuotteisiin ja ne eivät sisällä pakkaamisesta ja suojaamisesta aiheutuvia kustannuksia, ellei toisin ole ilmoitettu.

TOIMITUSAIKA

Sovittu toimitusaika

Myyjä toimittaa tavaran sovittuna aikana. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä aiheutuneita vahinkoja tai menetyksiä. Tuotteet voidaan toimittaa yhdessä tai useammassa erässä.

Ilmoitus myöhästymisestä

Toimittajan ilmoittaa kirjallisesti Ostajalle, mikäli Tuotteita ei toimiteta sovittuna toimitusaikana ja samalla ilmoittaa, milloin toimitus tehdään.

Ostajan kieltäytyminen

Mikäli Ostaja kieltäytyy vastaanottamasta tai ei ota vastaan sille Tilauksen perusteella toimitettuja Tuotteita tai se ei ryhdy sovittuihin toimenpiteisiin toimituksen tai kuljetuksen järjestämiseksi, Toimittajalla on oikeus välittömästi päättää Toimittajan ja Ostajan välinen sopimus ja luovuttaa Tuotteet edelleen
sekä saada Ostajalta vahingonkorvausta kaikista menetyksistä ja kustannuksista, jotka Toimittajalle on aiheutunut Ostajan kieltäytymisen tai laiminlyönnin johdosta ja joka tapauksessa pitää ennen kieltäytymistä tai laiminlyöntiä suoritetut maksut itsellään.
Mikäli Ostaja pyytää lykkäämään toimitusta arvioidusta toimitusajankohdasta
ja Toimittaja tähän suostuu, Toimittaja voi valintansa mukaan ilmoittamalla siitä Ostajalle pitää vaaranvastuuta siirtyneenä Ostajalle ja varastoida tavarat Ostajan kustannuksella (mutta ilman velvollisuutta).

Lähtötietojen ja teknisten asiakirjojen toimittaminen

Tilaaja toimittaa suunnittelua varten tarvittavat lähtötiedot toimittajalle sovitun tavoiteajan kuluessa tai sovittuun määräaikaan mennessä.
Tilaaja sitoutuu tarkastamaan toimittajan kokoonpanokuvat ja hyväksymään ne / huomauttamaan niiden puutteista sekä toimittamaan lopulliset piirikaaviot ja muut tarvittavat tiedot 14 päivän kuluessa suunnitelmien lähettämisestä tilaajan hyväksyttäviksi, ellei muuta aikataulua ole sovittu.
Jos lähtötiedot tai hyväksyntä tai muut toimitusta varten tilaajalta tarvittavat tiedot myöhästyvät on kyseessä tilaajan viivästys.

VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN, OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle sovitun toimituslausekkeen mukaisesti.
Tuotteet ovat Toimittajan omaisuutta eikä omistusoikeus siirry ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan asianmukaisesti maksettu Toimittajalle. Ostaja on velvollinen varastoimaan Tuotteet siten, että ne voidaan tunnistaa/yksilöidä Toimittajan omaisuudeksi ja voidaan tarvittaessa palauttaa Toimittajalle.
Ennen omistusoikeuden siirtymistä Ostajalla ei ole oikeutta Tuotteiden (mukaan lukien know-how, tiedot tai muut Toimittajan immateriaalioikeudet) jälleenmyyntiin kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista lupaa.

TAKUU

Toimittaja takaa, että Tuotteissa ei ole materiaalivikoja tai työstä aiheutuneita vikoja normaalikäytössä. Toimittaja voi täyttää takuuvelvoitteensa valintansa mukaan korjaamalla, korvaamalla tai hyvittämällä virheelliset Tuotteet. Ostajan on annettava Toimittajalle kohtuullinen aika virheiden korjaamiseen. Mikäli
Ostaja ei tällaista myönnä, Toimittaja vapautuu takuuvelvoitteesta.
Toimittajan vastuu rajoittuu virheisiin, jotka ilmenevät 12 kuukauden kuluessa Tuotteiden toimituksesta.
Ostajan on kirjallisesti ilmoitettava virheestä perusteineen Toimittajalle, välittömästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa toimituksesta. Mikäli virhe on sellainen, ettei sitä tässä ajassa voi huolellisesta tarkastuksesta huolimatta havaita, virheestä perusteineen on ilmoitettava Toimittajalle heti, kun virhe havaitaan. Virheilmoitusta ei missään tapauksessa voi antaa myöhemmin kuin kaksi viikkoa takuuajan päättymisestä. Mikäli Ostaja laiminlyö ilmoittaa virheestä välittömästi, takuu ei kata virhettä.
Palautukset hyväksytään vain, mikäli Toimittaja on ne etukäteen hyväksynyt.
Virheelliset Tuotteet tulee lähettää Toimittajalle. Tuotteet on pakattava ja suojattava riittävällä tavalla kuljetusta varten. Kun Toimittaja on korjannut virheen, Tuote palautetaan.
Mikäli Ostaja on tehnyt virheilmoituksen eikä Tuotteessa ole sellaista virhettä, josta Toimittaja olisi vastuussa, Toimittajalla on oikeus saada korvaus sille virheilmoituksen vuoksi aiheutuneista kustannuksista.
Toimittaja on vastuussa Tuotteen korjatussa tai vaihdetussa osassa ilmenevistä virheistä samojen ehtojen mukaisesti kuin alkuperäisen Tuotteen virheistä. Toimittaja ei vastaa takuun mukaisten korjaustoimenpiteiden aikana aiheutuneesta Tuotteen sisältämien tietojen katoamisesta tai tuhoutumisesta eikä näiden tietojen palauttamisesta.
Toimittajan vastuu virheistä päättyy, jos tuotteeseen tehdään laajennus- tai muutostöitä ilman toimittajan kirjallista suostumusta.
Toimittaja vastaa komponenttien virheistä toimittamalla virheellisen tilalle korvaavan komponentin. Tilaajan velvollisuutena on huolehtia virheellisten komponenttien irrottamisesta ja korvaavien komponenttien asentamisesta.
Takuuta ei ole, mikäli Tuotteita, niiden hyväksymisen jälkeen, on käsitelty sopimattomalla tavalla tai Toimittajan antamien ohjeiden vastaisesti. Mikäli Tuotteen sarjanumeromerkintää tai merkkiä taikka muita tunnistemerkintöjä on poistettu tai muutettu, takuuta ei ole. Toimittaja ei myöskään vastaa Tuotteen normaalista kulumisesta tai huonontumisesta.
Yllä mainittu takuu ei koske Tuotteiden sisältämää kolmannelta osapuolelta lisensioitua teknologiaa.
Yllämainittu takuu on annettu nimenomaisesti kaikkien muiden mahdollisten, nimenomaisten tai epäsuorien, Toimittajan toi-mittamien Tuotteiden tai ohjelmistojen virheitä tai puutteita koskevien takuiden, kuten Tuotteiden soveltuvuutta tai hyö-dynnettävyyttä koskevien takuiden tai Toimittajan muiden mahdollisten velvollisuuksien tai vastuiden asemesta, perustuvatpa nämä lakiin, sopimukseen tai johonkin muuhun. Missään tapauksessa Toimittaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, käyttöhyödyn tai voiton menetyksestä. Mikä Ostaja myöntää omille asiakkailleen laajempia takuita Tuotteisiin liittyen, Ostaja vastaa tällaisesta takuusta Toimittajalle mahdollisesti aiheutuvista velvoitteista, vastuista ja kustannuksista (mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset /oikeudenkäyntikulut).

HINNAT

Ellei muuta ole määrätty, hintaan lisätään ALV ja muut Ostajan suoritettavaksi määrätyt verot ja maksut.
Hinnat ilmoitetaan ja maksut suoritetaan euroina, ellei muusta valuutasta ole kirjallisesti sovittu Osapuolten kesken. Mikäli hinta on sovittu muuna valuuttana kuin euroina ja valuutan kurssi muuttuu enemmän kuin +/- 5 % Toimittaja varaa oikeuden korjata Tuotteen hintaa. Muutosta määritettäessä huomioidaan toimituspäivämäärän ja Tilauspäivämäärän kurssit.
Toimittajalla on oikeus korjata ilmeiset lasku ja kirjoitusvirheet hintoja ja määriä koskevissa tiedoissa.
Toimittaja varaa oikeuden, siitä Ostajalle ennen toimitusta kirjallisesti ilmoittamalla, muuttaa Tuotteiden hintoja vastaa-maan kustannusten nousua, joka johtuu (luettelo ei ole tyhjentävä) komponenttien, materiaalien, tai kuljetusten hinnannoususta tai uusista veroista, maksuista tai tullimaksuista taikka näiden korotuksista tai valuuttakurssien muutoksista.

MAKSUEHDOT

Ostaja maksaa toimitetut Tuotteet Toimittajan lähettämää laskua vastaan. Maksut on suoritettava 14 päivän, tai Tarjouksella ilmoitetun ajan kuluttua Laskun päivämäärästä. Viivästyskorkoa maksetaan Suomen korkolain mukaisesti laskun eräpäiväs-tä.
Mikäli maksu viivästyy, Toimittajalla on, Ostajalle tästä kirjallisesti ilmoitettuaan, oikeus viivyttää myöhempiä toimituksia, kunnes maksu on kokonaisuudessaan suoritettu Toimittajalle.
Laskua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti 8 päivän kuluessa laskutuspäivästä.
Toimittajalla on oikeus vaatia kokonaan taikka osittaista ennakkomaksua toimittaakseen Tilauksen mukaiset Tuotteet. Toimittaja ei suorita korkoa vastaanotetulle ennakkomaksulle.

OSTAJAN LUOTTOTIEDOT

Milectrialla on oikeus sopimusta tehtäessä sekä sopimuksen voimassa ollessa tarkistaa Ostajan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita tai Ostajalla ilmenee sopimuksen voimassa ollessa maksuhäiriöitä, on Milectrialla oikeus muuttaa maksuehtoa tai edellyttää Ostajaa toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

OMISTUSOIKEUS DOKUMENTAATIOON

Omistusoikeus ja tekijäoikeudet liittyen piirustuksiin, teknisiin asiakirjoihin ja muihin Tuotteiden valmistamiseen liittyviin asiakirjoihin, jotka Toimittaja on toimittanut Ostajalle missä tahansa muodossa, kuuluu Toimittajalle.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki Tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet ovat Toimittajan omaisuutta.

FORCE MAJEURE

Osapuoli vapautuu sopimusvelvollisuutensa täyttämättä jäämisestä aiheutuvasta velvollisuudesta, mikäli tämä johtuu force majeure –tilanteesta. Vastuuvapausperusteisiin luetaan seuraavat yllättävät ja odottamattomat tapahtumat, jotka estävät Osa-puolta kokonaan tai osittain täyttämästä sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, kuten tulipalot, tulvat, maanjäristykset, sota, kauppasaarto ja muut ennalta arvaamattomat tapahtumat, jotka väliaikaisesti tai pysyvästi estävät Osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan kokonaan tai osittain. Tällaisessa tapauksessa aikaa sopimusvelvoitteen täyttämiseksi pidennetään enimmillään sillä ajalla, jonka Osapuoli todistettavasti on estynyt sopimusvelvoitteensa täyttämisestä. Edellä mainitusta huolimatta, erääntyneet maksut Toimittajalle on suoritettava välittömästi force majeure –tilanteen päätyttyä.
Mikäli force majeure –tilanne kestää kauemmin kuin kolme kuukautta, kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilman että kummallakaan Osapuolella on oikeutta vaatia korvausta sopimuksen päättymisen vuoksi.

VASTUUNRAJOITUS

Toimittaja ei vastaa Tuotteen muulle omaisuudelle aiheuttamista vahingoista sen jälkeen kun se on toimitettu ja on Ostajan hallussa. Toimittaja ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Ostajan valmistamille tuotteille tai tuotteille, joissa Ostajan tuotteet ovat osana.
Toimittaja ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, Ostajalle mistä tahansa syystä aiheutuneista menetyksistä tai kustannuksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tulevien voittojen, goodwill-arvon, maineen, tulojen tai sopimusten menettämisestä eikä menetyksistä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen vaatimuksista.

SOVELLETTAVA LAKI JA VÄLIMIESMENETTELY

Näihin yleisiin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Osapuolten välisiin näistä yleisistä toimitusehdoista aiheutuviin erimielisyyksiin, joita Osapuolet eivät pysty ratkaisemaan kes-kinäisin neuvotteluin 30 päivässä siitä, kun toinen Osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut erimielisyyden olemassaolosta, ratkaistaan yhden välimiehen välimiesmenettelyssä soveltaen Keskuskauppakamarin välityssääntöjä. Välimiesmenettely pidetään Suomessa Tampereella Suomen kielellä.
Edellä mainitusta huolimatta Toimittajalla on oikeus halutessaan valintansa mukaan käyttää myös yleistä tuomioistuinta erääntyneiden maksujen perimiseen, mikäli riidan arvo ei ole suurempi kuin 50.000 euroa. Välityslauseke ei estä Toimittajaa hakemasta väliaikaisia toimia tai turvaamistoimia toimivaltaisilta tuomioistuimilta.

MILECTRIA OY 06/2012
MILECTRIA OY:N YLEISET

HANKINTAEHDOT

1. Näitä yleisiä hankintaehtoja noudatetaan Milectria Oy:n (jäljempänä ”Milectria”) tavaroita koskeviin tilaussopimuksiin (jäljempänä ”Tilaussopimus”). Tilaussopimukseen ei sovelleta muita sopimusehtoja, elleivät Milectria ja myyjä ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Näiden yleisten hankintaehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti osapuolten välillä.

TUOTETIEDOT

2. Osapuolten tuoteasiakirjoihin ja hinnastoihin sisältyvät ehdot ja tiedot ovat sitovia vain, kun niihin on tilausasiakirjojen perusteella syntyvässä Tilaussopimuksessa nimenomaisesti viitattu.

LUOTTAMUKSELLINEN TIETO

3. Kaikki Milectria myyjälle toimittamat tiedot ja aineistot (jäljempänä ”Luottamuksellinen tieto”), ovat salassa pidettäviä ja Milectrian omaisuutta, lukuun ottamatta Luottamuksellista tietoa, joka on todisteellisesti joko julkisesti tiedossa tai kolmannen osapuolen julkistamaa tietoa ilman sopimusrikkomusta osapuolia kohtaan.
4. Myyjällä ei ole oikeutta käyttää Milectrialta saamiaan Luottamuksellisia tietoja ilman Milectrian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta muuhun, kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin toimitettu. Luottamuksellista tietoa ei saa ilman Milectrian suostumusta kopioida, jäljentää, välittää tai antaa tiedoksi kolmannelle osapuolelle.
5. Myyjä on velvollinen viimeistään toimituksen yhteydessä luovuttamaan ilman eri korvausta dokumentit, jotka Milectria tarvitsee tuotteen kokoonpanoon, käyttöönottamiseen, käyttämiseen ja ylläpitämiseen.
6. Milectrian niin vaatiessa myyjä on velvollinen joko hävittämään tai palauttamaan Milectrialle tilauksen yhteydessä Milectrian myyjälle luovuttamat Luottamukselliset tiedot.

TOIMITUSEHTO

7. Ellei toisin sovita, toimitusehto on DDU Milectrian toimipaikka (Incoterms 2010). Yksilöity toimituspaikkakunta ja toimitusaika määritetään Tilaussopimuksessa.
8. Tuotteiden tulee olla pakattu ja merkitty Milectrian ohjeiden mukaisesti sekä siten, että tuote on suojattu vahingoittumiselta kuljetuksen aikana.

TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

9. Jos toimituksen viivästyminen aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai Milectrian toiminnasta, toimitusaikaa jatketaan kohtuulliseksi katsottu aika.
10. Jos tuotetta ei toimiteta sovittuna toimitusaikana, Milectrialla on oikeus vaatia viivästyssakon maksamista siitä päivästä lähtien, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua. Viivästyssakon määrä on 1 % Tilaussopimuksen kokonaishinnasta jokaiselta alkavalta viikolta, jonka toimitus viivästyy. Viivästyssakko on enintään 20 % Tilaussopimuksen kokonaishinnasta. Viivästyssakko on maksettava Milectrian niin vaatiessa.
11. Milectrialla on sopimussakon ohella oikeus purkaa Tilaussopimus, mikäli myyjä ei pysty toimittamaan tuotetta sovittuna toimitusaikana.
12. Milectrialla on oikeus purkaa Tilaussopimus, jos olosuhteista käy selvästi ilmi, että tuotteen toimitus tulee viivästymään olennaisella tavalla.
13. Myyjän toimituksen viivästyessä Milectrialla on oikeus sopimussakon lisäksi saada myyjältä korvaus kaikista niistä sopimussakon ylittävistä vahingoista, jotka johtuvat toimituksen viivästymisestä tai toimituksen täyttämättä jättämisestä.
14. Mikäli Milectria ei pysty vastaanottamaan tuotetta sovittuna toimitusajankohtana, on Milectrialla oikeus ilmoittaa myyjälle myöhempi toimitusajankohta, jolloin tuote pystytään vastaanottamaan. Tällaisessa tapauksessa myyjän tulee järjestää tuotteen varastointi Milectrian vastuulla ja kustannuksella. Myyjän tulee myös, jos Milectria niin vaatii, vakuuttaa tuote Milectrian kustannuksella.

MAKSUEHDOT

15. Myyjällä on oikeus lähettää lasku Milectrialle sen jälkeen, kun tuote on toimitettu. Milectria maksaa laskun tarkistettuaan ja hyväksyttyään toimituksen. Maksuaika on 60 päivää netto laskun saapumisesta.
16. Maksun viivästyessä on myyjällä oikeus viivästyskorkoon. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.
17. Tilaussopimuksessa mainittu hinta sisältää pakkaus-, laskutus-, toimitus, toimistopalvelukulut sekä muut vastaavat kulut, eikä Toimittaja ole oikeutettu lisäämään Tilaussopimuksen mukaisen toimituksen ja laskutuksen yhteydessä mitään lisäkulua, mitä Tilaussopimuksessa ei ole erikseen nimenomaisesti mainittu

OMISTUSOIKEUDEN JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

18. Tuotteen omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät Milectrialle, kun tuote on toimitettu sovittuun paikkaan Tilaussopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

TAKUUEHDOT

19. Myyjä vakuuttaa, että tuotteet ovat vaatimustenmukaisia sekä soveltuvat tarkoitukseen, johon kyseisiä tuotteita yleensä käytetään. Lisäksi myyjä vakuuttaa, että tuote vastaa kaikkia toimitushetkellä voimassa olevia sovellettavia lakeja ja muita säännöksiä. Myyjä sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan omalla kustannuksellaan tämän ehdon vastaisen tuotteen takuun voimassaoloaikana Milectrian niin vaatiessa.
20. Myyjän takuu päättyy 12 kuukauden kuluessa tuotteen käyttöönotosta, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluessa tuotteen hyväksytystä vastaanottamisesta. Korjatun tai vaihdetun osan takuu päättyy 12 kuukauden kuluttua korjatun tuotteen hyväksytystä vastaanotosta. Muiden tuotteen osien osalta takuuaikaa jatketaan sen ajanjakson verran, jonka tuote on ollut poissa käytöstä siinä ilmenneen vian johdosta.

VASTUU VIRHEISTÄ

21. Myyjän tulee korjata virheet ilman aiheetonta viivytystä omalla kustannuksellaan. Korjaus tulee suorittaa tuotteen sijaintipaikassa, ellei Milectria katso tarkoituksenmukaiseksi, että viallinen tuote tai sen osa palautetaan myyjälle korjausta tai vaihtoa varten. Myyjällä on halutessaan oikeus vaihtaa tuote uuteen.
22. Myyjä on velvollinen korvaamaan Milectrialle tuotteen irrottamisesta ja uudelleenasentamisesta aiheutuvat kulut. Tuotteen tai sen osien kuljettaminen korjattavaksi myyjälle ja myyjältä takaisin tapahtuu myyjän vastuulla ja kustannuksella. Milectrian tulee noudattaa kuljetuksesta ja tuotteen pakkaamisesta kuljetusta varten myyjän antamia ohjeita.
23. Milectria voi ilmoittaa kirjallisesti määräajan, jonka kuluessa myyjän on korjattava vika. Jos myyjä ei ole täyttänyt velvoitteitaan määräajassa, voi Milectria korjata tai korjauttaa vian myyjän kustannuksella. Tämä oikeus Milectrialla on myös ilman määräajan ilmoittamista, jos alun perin on selvää, ettei myyjä kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan.
24. Mikäli vikaa ei saada korjatuksi,
a) Milectrialla on oikeus saada alennusta hankintahinnasta suhteessa tuotteen alentuneeseen arvoon, tai
b) mikäli vika on oleellinen, Milectria voi purkaa Tilaussopimuksen. Milectrialla on tällöin oikeus saada täysi korvaus virheen aiheuttamista vahingoista.
25. Myyjä vastaa kaikista Milectrialle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Tilaussopimuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta tai jotka perustuvat tuotteen virheellisyyteen.
26. Myyjä ei ole vastuussa vioista, jotka aiheutuvat Milectrian toimittamista materiaaleista tai Milectrian määräämästä tai määrittelemästä suunnittelusta.
27. Myyjä vastaa alihankkijansa virheestä ja viivästyksestä kuin omastaan.

TUOTEVASTUU

28. Myyjällä on oltava voimassa oleva tuotevastuuvakuutus.
29. Myyjä vastaa kaikista niistä vahingoista, jota tuote asianmukaisesti käytettynä aiheuttaa Milectrian omaisuudelle, Milectrian työntekijälle tai kolmannelle osapuolelle.
30. Myyjä vastaa siitä, etteivät hänen toimittamansa tuotteet loukkaa kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. Mikäli Milectriaa vastaan esitetään immateriaalioikeudellisia vaatimuksia, myyjä on velvollinen vastaamaan vaatimuksiin Milectrian puolesta omalla kustannuksellaan. Myyjä vastaa siitä, ettei tuotteeseen kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu Milectrialle oikeudenkäyntikuluja eikä vahingonkorvaus- tai muita kolmannelle osapuolelle maksettavia kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan.
31. Mikäli osapuolet toteavat tai lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että tuotteen käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, myyjä hankkii kustannuksellaan Milectrialla oikeuden käyttää tuotetta jatkossakin Tilaussopimuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti myyjä voi toimittaa veloituksetta korvaavan tuotteen asennuksineen tai muuttaa tuotetta niin, ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Mikäli mikään vaihtoehdoista ei ole mahdollista, Milectrialla on oikeus purkaa Tilaussopimus. Myyjä ei ole kuitenkaan vastuussa Milectrialle, eikä Milectrialla ole oikeutta purkaa Tilaussopimusta, mikäli loukkausvaade johtuu Milectrian antamien kirjallisten ohjeiden tai suunnitelmien noudattamisesta.

YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

32. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen
MILECTRIA OY 06/2012
sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on osapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen ja energiajakelun keskeytys, työtaistelutoimenpide tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.
33. Myyjän alihankkijan ylivoimainen este ei vapauta myyjää sopimusvelvoitteistaan, mikäli toista alihankkijaa voidaan käyttää ilman kohtuuttomia kustannuksia tai ajanhukkaa.
34. Sen osapuolen, jota ylivoimainen este estää täyttämästä sopimusvelvoitteitaan, on viipymättä ilmoitettava esteestä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Tilaussopimus ilman korvausvelvollisuutta toista osapuolta kohtaan, mikäli ylivoimainen este viivyttää Tilaussopimuksen täyttämistä yli kuusi (6) kuukautta.

ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS

35. Näiden yleisten hankintaehtojen muista määräyksistä huolimatta kummallakin osapuolella on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteidensa täyttäminen silloin, kun olosuhteista käy selvästi ilmi, että toinen osapuoli ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Sen osapuolen, joka
jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä, on välittömästi ilmoitettava siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

MYYJÄN VAKUUTUKSET

36. Myyjä sitoutuu noudattamaan lakeja, säädöksiä ja muita toimitukseen sovellettavia määräyksiä samoin kuin toimimaan muutoinkin eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Näitä ovat muun muassa kartelli- ja kilpailulainsäädäntö, mukaan lukien kielto hankkia luottamuksellista tietoa muilta osapuolilta sopimattomin keinoin ja kielto käyttää tai luovuttaa muiden osapuolten luottamuksellista tietoa luvattomasti sekä yhtiön hallinnointi-, tuoteturvallisuus- ja -vastuu-, työterveys- ja työturvallisuus-, työ-, ympäristö-, ihmisoikeus-, yksityisyydensuoja- ja tasa- arvolainsäädäntö.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

37. Näiden yleisten hankintaehtojen mukaisiin hankintoihin sovelletaan Suomen lakia. Riidat, joita ei saada sovituksi osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan asianomaisen Milectrian kotipaikan käräjäoikeudessa.